БФС сезира МЗ, ИАЛ и КЗК заради спорна статия

снимка:Facebook

 

БФС в лицето на Проф.Илко Гетов, сезира ИАЛ, МЗ, и КЗК заради спорна статия, публикувана във в.“Уикенд“ тази седмица.

Ето и писмото, което е внесено в съответните институции:

„…“

изх. № 347/09.10.2015г.
ДО
МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
ДОЦ. АСЕНА СТОИМЕНОВА

УВАЖАЕМИ МИНИСТЪР МОСКОВ,
УВАЖАЕМА ДОЦ. СТОИМЕНОВА,

Във вестник „Уикенд” бр. 40 (621) от 10-16.октомври.2015г., на стр. 45 е публикувана статия с автор Мая Стефанова, в която, в каре на стр 45, долу дясно, се съдържат твърдения, които нарушават правилата на конкуренцията относно заблуждаващи потребителите твърдения. В статията се твърди, че за пациентите съществува по-висок риск за отпускане на фалшифицирани лекарствени продукти във всички аптеки, различни от носещите марките „Марешки”, „Софарма”, „Санита”, „Сейба”, „Субра”, „Медея” „Ремедиум”. Посоченото твърдение не е основано на никакви доказателства и има значение за прякото насочване на потребителите със заблуждаващ характер. Авторът не е посочил от какви източници (думата „медици”) е получил сведенията, както и въз основа на кои конкретни факти и обстоятелства е проверил тези твърдения. Общото внушение от заглавието на статията и изнесените в нея данни за търговията с фалшифицирани лекарствени продукти води до убеждение в читателя, че отпускането на лекарствени продукти в аптеки, различни от цитираните, пряко поставят живота и здравето на пациентите в опасност. Думите „Убиват ни” имат изключително ярко и образно въздействие.
Публикацията има пряко отражение върху достъпа на пациентите до лекарствените продукти в България. Следва да се посочи, че според чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), министърът на здравеопазването е органът, който осъществява лекарствената политика и организира предоставянето на публична информация на пациентските организации и на организациите на потребителите относно действията, предприети срещу фалшифицирането на лекарствени продукти.
Според чл.272, ал.1, т.5а от ЗЛПХМ Изпълнителната агенция по лекарствата разпорежда блокиране, изтегляне и унищожаване на фалшифицирани лекарствени продукти и на лекарствени продукти с неустановен произход. Според чл.234б от ЗЛПХМ Изпълнителната агенция по лекарствата участва в провеждани от Европейската комисия и Европейската агенция по лекарствата информационни кампании относно опасността от фалшифицирани лекарствени продукти.
Във връзка с гореизложеното, моля, в качеството ви на компетентни органи, отговарящи за политиката в областта на фалшифицираните лекарствени продукти, да предоставите на нас и на издателя на вестник „Уикенд“ – „Ню медия груп” АД информация относно верността на изложените твърдения, а именно :
• има ли статистика кои аптеки осъществяват дейности с фалшифицирани лекарствени продукти, която да обосновава посочените изводи по данни от проверките ви;
• има ли разлика в сигурността и безопасността на пациентите в определените в публикацията аптеки, действащи под посочените марки.

Предвид изключително тенденциозното и манипулативно съдържание на публикацията моля да ни предоставите посочените данни и становище относно тенденциите в нарушенията с фалшифицирани лекарствени продукти и мерките, които ще предприемете срещу подобни, подвеждащи публикации в бъдеще.

Приложение: Вестник „Уикенд” бр. 40 (621) от 10-16.октомври.2015г., стр. 45

С уважение:
Проф. Илко Гетов
Председател на УС на БФС

„…“

ВАШИЯТ КОМЕНТАР